નવી કારોબારી કમિટી

  • Event Date : 01 April 2020
  • Organised by : શ્રી કચ્છી જૈન સમાજ, ચેન્નાઈ
  • Sanstha : શ્રી કચ્છી જૈન સમાજ, ચેન્નાઈ
  • Location : ચેન્નાઈ
  • 154

નવી કારોબારી કમિટી -

૧) પ્રેસીડેન્ટ : શ્રી મુકેશ પ્રભુલાલ શાહ,

૨) વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ : શ્રી જિતેન્દ્ર ચંદ્રકાંત શાહ,

૩) હોનરરી સેક્રેટરી : શ્રી હિતેશ જીવરાજ વોરા,

૪) જોઈન્ટ સેક્રેટરી : શ્રી હિતેશ માણેકલાલ ભણસારી,

૫) ટ્રેઝરર : શ્રી રાજેશ પ્રભુલાલ શાહ.

કમિટી મેમ્બર :

શ્રી લીરીલ જયેન્દ્ર શાહ,

શ્રી સંજય કનકસિંહ શાહ,

શ્રી પ્રદીપ ચમનલાલ શાહ,

શ્રી રાજેશ પ્રવીણ શાહ,

શ્રી હિમાન્શુ વિનોદ શાહ,

શ્રી વિરેન જવાહર મહેતા,

શ્રી નિશીત ભદ્રેશ શાહ,

શ્રી જયેશ રમણિકલાલ શાહ,

શ્રીમતી દર્શના મુકેશ શાહ,

શ્રીમતી હેમલતાબેન કાંતકુમાર શાહ.
KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates