વાણી - ગણિત

વાણી - ગણિત - ચાર્મી અપૂર્વ શાહ, ભુજ

વાણી

વાણીના છે ઘણાં પ્રકાર,

મીઠી વાણી છે ખાસ આકાર,

બોલવાની છે આ એક કળા,

મીઠું બોલવાથી દરેક કામ ફળ્યા.

મીઠી વાણીથી મળે સૌને માન,

જેમાં છૂપાયું દરેકનું સમ્માન.

બોલે એના બોર વેચાય,

મીઠું બોલો તો સૌ કોઈ ખેંચાય.

 

ગણિત

ગણિત જેવો વિષય નહિં કોઈ,

જેમાં દાખલા સાચા પડે હર કોઈ.

સરવાળા, બાદબાકી,

ગુણાકાર અને ભાગાકાર,

એ તો છે જીવનનો પ્રાથમિક સાર.

અંક, બીજ અને ભૂમિતિની ગણતરી,

જેમાં સમાહી આખી સૃષ્ટિની વહેંચણી.

 

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ)  

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates