તન્હાઈ

તન્હાઈ - રવીન્દ્ર લવચંદ શાહ, ચેન્નાઈ

દુનિયામેં ઈન્સાન, હંસતે ભી હૈં! રોતે ભી હૈં!

કંધા યાર કા ! સહારા હોતા હૈ!

ગમ ઔર ખુશી બટાને કો, મૈં કરું ક્યા?

અકેલા રહ ગયા હું.

હૈ તો બહોત સારે ! મગર મૈં તન્હા હું.

ના રો શકતા હું, કીસી કોને મેં,

ના હંસ સકતા હું, મહેફીલોં મેં.

મેરી દાસ્તાં ન હંસી મેં હૈ, ના ગમો મેં;

અશ્રુ સુખે હૈ, હંસી લબોંસે ગાયબ.

ક્યા કરું અય દોસ્ત; તુજે દાસ્તાં સુના કે.

તેરા હી દીયા દર્દ હૈ યે,

તુજસે ક્યા બટાના હોગા.

દિલમેં એક દર્દ ઉઠા હૈ તો,

દિલ હી મેં સમાના હોગા.

યાર કી યારી ક્યા કર ગઈ,

નિભાની તો થી અગર?

યારી હી નિભાઈ હોતી,

કહાં રહી દોસ્તી ઔર

કહાં રહી પ્યાર કી મોહબત.

અબ તો યારોં ભરોસા ન રહા,

અપનોં કા ના યાર દોસ્તો કાં.

જો દદર્ સીનેમેં ઉઠા હૈ,

ઉસે દિલમેં હી સમાના હોગા.

જામ તો પીતે હૈં સભી, ગમ કો ભૂલાને કો,

હમ તો કહર તેરે પીતે રહે હૈં,

જિંદગી ગુજારને કો.

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી ફેબ્રૂઆરી ૨૦૨૦ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ)  

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates