સુખ

સુખ - દર્શના શેઠ, ગાંધીધામ (ગઢશીશા)

એ ‘સુખ’ તું કહાં મિલતા હૈ, ક્યા તેરા કોઈ પક્કા ઠીકાના હૈ.

ક્યોં બન બેઠા હૈ અંજાના, આખિર ક્યા હૈ તેરા ઠીકાના.

કહાં કહાં ઢુંઢા તુજકો, પર તું ન કહી મિલા મુઝકો.

ઢૂંઢા ઉંચે મકાનો મેં, બડી બડી દુકાનોંમે.

સ્વાદિષ્ટ પકવાનોં મે, રોટી, કપડા ઔર મકાનોમેં.

વો ભી તુજકો હી ઢૂંઢ રહે થે, બલ્કિ મુજકો હી પૂછ રહે થે.

ક્યા આપકો કુછ પતા હૈ, યે સુખ આખિર કહાં રહતા હૈ.

મેરે પાસ તો ‘દુઃખ’ કા પતા થા, જો સુબહ-શામ અક્સર મિલતા થા.

પરેશાન હો કે શિકાયત લિખવાઈ, પર યે કોશીશ ભી કામ ન આયી.

ઉમ્ર અબ ઢલાન પે હૈ... હોંશલા અબ થકાન પે હૈ...

હાં ઉસકી તસ્વીર હૈ મેરે પાસ, અબ ભી બચી હુઈ હૈ આશ.

મૈં ભી હાર નહીં માનુંગા, સુખ કે રહસ્ય કો જાનુંગા.

બચપન મેં મિલા કરતા થા, મેરે સાથ રહા કરતા થા.

પર જબસે મૈં બડા હો ગયા, મેરા સુખ મુજસે જુદા હો ગયા.

મૈં ફિર ભી નહીં હુઆ હતાશ, જારી રખી ઉસકી તલાશ.

એક દિન જબ આવાજ યે આયી, ક્યા મુજકો ઢૂંઢ રહા હૈ ભાઈ.

મૈં તેરે અંદર છુપા હુઆ હું, તેરે હી ઘરમેં બસા હુઆ હું.

મેરા નહીં હૈ કુછ ભી મોલ, સિક્કો સે મુજકો ન તોલ.

મૈં બચ્ચોંકી મુસ્કાનો મેં હું.

પતિ કે સાથ ચાય પીનેમેં હૂં, પરિવાર કે સંગ જીનેમેં હૂં.

બચ્ચોંકી સફલતા મેં હૂં, માં કી નિરમલ મમતા મેં હૂં.

હર પલ તેરે સંગ રહતા હૂં, ઔર અક્સર તુજસે કહતા હૂં.

મૈં તો હું બસ એક ‘અહેસાસ’, બંધ કર દે તું મેરી તલાશ.

જો મિલા ઉસીમેં કર સંતોષ, આજકો જી લે કલ કી ન સોચ.

કલ કે લિયે આજ કો ન ખોના.

મેરે લિયે કભી દુઃખી ન હોના, મેરે લિયે કભી દુઃખી ન હોના.

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ)

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates