માયકે

માયકે - દર્શના શેઠ, ગાંધીધામ (ગઢસીસા)

માયકે જાતિ હું તો મેરા બેગ હી, મુજે ચિઢાત્તા હૈ;

મહેમાન હું અબ યે પલ પલ મુજે, મુજે બ્તાતા હૈ;

માં કહતી હૈ સમાન બેગ મે ડાલ લો,

હર બાર તુમ્હારા કુછ ના કુછ છૂટ જાત્તા હૈ,

વક્ત પરિન્દે સ ઉડતા જાતા હૈ,

ઉગ્લિયો પર લેકર જાતી હું, ગિનતી કે દિન,

ફિસલતે હુવે જાને ક દિન પાસ આતા હૈ,

અબ કબ હોગા આના, સબ પૂછના,

યે ઉદાસ સવાલ ભીતર તક બિખ્રાતા હૈ,

બડે બુજુર્ગ બેટી કબ આઈ, પૂછને ચલે આતે હૈ,

કબ તક રહોગી પૂછ, અંજાને મે વો ઘાવ એક,

ઔર ગહરા કાર જાતે હૈ,

તૂ એક મહેમાન હૈ યે પલ પલ,

મુજે બ્તાતા હૈ,

મેરા ઘર વાકાહી મુજે બહુત યાદ આતા હૈ ........

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates