કર્મ

કર્મ - દર્શના શેઠ, ગાંધીધામ (ગઢસીસા)

કર્મ કી ગઠરી લાદ્કે

જગ મે ફિરે ઇન્સાન,

જૈસા કરે વૈશા ભરે

વિધિકા યહી વિધાન,

કર્મ કરે કિસ્મત બને

જીવન કા યે મર્મ,

પ્રાણી તેરે ભાગ્ય મે

તેરા આપના કર્મ ,

કિસી કે સાથ ગલત કરકે

અપની બારી કા ઇંતજાર જરૂર કરના,

જૈસે બ્છ્ડા 100 ગાયો મે ભી

અપની માકો ઢૂંડ લેતા હૈ,

ઉસી પ્રકાર આજ નહિ તો કલ

કર્મ અપને કર્તા કો

ઢૂંડ હી લેતા હૈ,

જો ગ્ડ્ડાં હમ દૂસરે

કે લિયે ખોદતે હૈ,

ઉસમે એક ન એક દિન

હમ  ખુદ હી ગિરતે હૈ,

મન કી સોચ

યદિ સુંદર હૈ ,

તો સારા જગ

સુંદર લગેગા,

ચેહરે કી ચમક

ઔર ઘર કી ઊચાઇ

મે કભી મત જાના,

જિસ ઘરમે બુજુર્ગ

મુસ્કુરાતે મિલે,

તો સમાજ જાના અમીરો

કે આસિયાના હૈ,

માનવ કિતને ભી

પ્રયત્ન કરલે

અંધેરે મે છાયા

બૂઢ પે મે કાયા

ઔર અંત મે માયા

કીસી કા સાથ

નહિ દેતી

ઈશ્વર ને કાન દો ઔર

મુખ એક હી બનાયા હૈ,

જો ઈશારા કરતા હૈ,

સુણો જ્યાદા ઔર

બોલો કમ

ઈન બાતો પર ગૌર

જરૂર કરના,

સમજદાર ઔર બેવકૂફ

દોનો મે કુછ ના કુછ

કામિયા જરૂર હોતી હૈ,

પર સમજદાર અપની

કામિયા ખુદ દેખતે હૈ,

ઔર બેવકૂફી કી કમિયા

દુનિયા દેખતી હૈ,

કિસી કી ભી

નસીહત દો ,

તો અકેલે મે દો

તો સબ્ર જાયેંગા,

સબકે બીચ નસીહત હી

તો વો ઔર

બિગડ જાયેગા.

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates