જે

જે - દર્શના શેઠ, ગાંધીધામ (ગઢસીસા)

જે પરિસ્થિતી આવે તેનો, 

શાંત ભાવે સ્વીકાર કરવો,

ન ફરિયાદ કે ન સામનો,

જે કઈ આવે છે.

તે કર્મના ગણિત –

મુજબ આવે છે,  

અજ્ઞાન્ન દશામાં જે કર્મો,

બાંધ્યા છે તે,

કર્મના ફળ સ્વરૂપે પરિસ્થિતી આવે છે,

જે આવે છે તે જવા માટે આવે છે,

માટે હર્ષ શોક કરવો નહિ.

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates