કોરોના ગીત

કોરોના ગીત - જીતેશ કાંતિલાલ મહેતા, અંધેરી (મુન્દ્રા)

ઐ માલિક તેરે બંદે હમ તુ કોરોના કો કરદે ખતમ
ધર પર હિ રહે કોરોના સે બચે
ઓર સબકો બચાયે હમ ઐ માલિક તેરે બંદે હમ

યે કોરોના ધના છા રહા તેરા ઈનસાન ધભરા રહા
હો રહા બે ખબર કુછ ના આયે નઝર
સુખ કા સુરજ ડૂબા જા રહા
હૈ તેરી શક્તિ મૈ જો દમ તુ કોરોના કો કરદે ભશમ
ધર પર હી રહે કોરોના સે બચે
ઓર સબકો. બચાયે હમ ઐ માલિક તેરે બંદે હમ

જબ કોરોના સે હો સામના તબ તુહી સબકો થામના
વોહ ચડાઇ.કરે હમ લડાઈ કરે
ઓર જીત જાય સબ હમ
બઢ ઉઠે સબકા હર કદમ ઓર કોરોના કો કરદે ખતમ
ધર પર હી રહે કોરોના સે બચે
ઓર સબકો બચાયે.હમ
ઐ માલિક તેરે બંદે હમ.

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates