કોમ્પ્યુટર

કોમ્પ્યુટર - ઝયોતિકા અશોક મહેતા, કલીકટ (કેરળ)

શુભારંભ, એકવીસમી સદીનો,

બની ગયો છે માનવી, કોમ્પ્યુટરાઈઝ !!

કરી નાંખ્યા છે પુરા, અન્ન જળ,

ધકેલ્યા છે પોતીકા,

અપનાવ્યા છે પારકા,

આવ્યા સંબંધો, નોખા અનોખા,

ઘોડી નવી, દાવ નવો,

પ..ણ..

અંતે તો,

ખેંચે છે લોહી, લોહીને એ ક્યાં સમજે છે,

કોમ્પ્યુટર !!!

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates