ચંદ પંકતીયા

ચંદ પંકતીયા - દર્શના શેઠ, ગાંધીધામ (ગઢસીસા)

મેરે અજીજ દોસ્તો કો સમર્પિત

મૈ તુમસે બહેતર લીખતાં હું,

પર જ્જ્બાત તુમ્હારે અછે હૈ ...!

મૈ તુમસે બેહતર દિખ્તાં હું,

પર અદા તુમ્હારી અછિ હૈ.....!

મૈ ખુશ હરદમ રહતા હું,

પર મુસ્કાન તુમ્હારી અછિ હૈ....!

મૈ અપને ઉસૂલો પર ચાલતા હું ,

પર જીદ તુમ્હારી અછિ હૈ.....!

મૈ એક બહેતર શખિયત હું,

પર સિરત તુમ્હારી અછિ હૈ...!

મૈ તુમસે બહુત બહસ કરતાં હું,

પર દ્લિલે તુમ્હારી અછિ હૈ....!

મૈ તુમસે બહેતર ગાતા હું,

પર ધૂન તુમ્હારી અછિ હૈ.....!

મૈ કિત ના ભી કુછ કહતા રહું,

પર હર બાત તુમ્હારી અછિ હૈ .....!

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates