બાર ભાવના અને શ્રેષ્ઠ આરાધકો

બાર ભાવના અને શ્રેષ્ઠ આરાધકો - ખેમ -પ્રેમ વિપુલભાઈ ઝવેરી, ભુજ

૧) અનિત્ય ભાવના - ભરત ચક્રવર્તી

૨) અશરણ ભાવના - અનાથી મુનિ

૩) સંસાર ભાવના - ધન્ના શાલીભદ્ર

૪) એકત્વ ભાવના - નમિ રાજર્ષિ

૫) અનયત્વ ભાવના – મૃગાપુત્ર

૬) અશુચિ ભાવના - સનતકુમાર ચક્રવર્તી

૭) આશ્રવ ભાવના - સમુદ્રપાળ મુનિ

૮) સંવર ભાવના - હરિકેશ મુનિ

૯) નિજર્રા ભાવના - અજુર્નમાળી મુનિ

૧૦) લોક ભાવના - શિવરાજર્ષિ મુનિ

૧૧) બોધિદુર્લભ ભાવના- ઋષભદેવના પુત્રો

૧૨) ધર્મ ભાવના - ધર્મરુચિ અણગાર

 

 

 

 

(કચ્છ ગુર્જરી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ માસના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ કૃતિ) 

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates