અનોખો ખેલ

અનોખો ખેલ - રોશની ગૌતમ શાહ, ભુજ

યહી ચાહતે થે ઈશ્વર ભી શાયદ,

કિ, હમ કુછ દેર કે લિયે રુક જાયે,

ભાગતી હુઈ જિંદગી થોડી સી થમ જાયે,

ચલતે હુએ બહુત દૂર નિકલ ગયે હુમ,

કુછ રિશ્તે, કુછ યાદેં પીછે છૂટ ગયે થે,

ચલો થોડા રુકકર ઇનસબકો સમેટ લે,

ઇન ખૂબસૂરત યાદો કો, રિસ્તોં કો,

ફિર સે મહેસૂસ કર લેં,

ઉન્હેં ફૂરસદ મેં જાને, સમજ લેં,

ફિર ન જાને કબ મિલે વક્ત,

ક્યોંકિ ફિર વહી હમારા દૌડના હૈ,

વક્ત-બેવક્ત,

આજ સબ અપને ઘરોં મેં કેદ હૈ,

સબ કી એક સી હૈ જિંદગી,

ન ગરીબ બહાર નિકલ સકતા, ન અમીર,

સભી કી જિંદગી કી કિંમત આજ એક હૈ,

મૌકા હૈ એક દુસરે સે દૂર રહકર,

જીંદગી બચાને કા,

યે ભી કૈસા અનોખા ખેલ હૈ કુદરત કા.

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates