આજના સુવિચારો

આજના સુવિચારો - સી એ જયેશ ભરત શાહ, કોચી (માંડવી)

અપેક્ષાઓ રાખવાની ટાળતા શીખો
પોતાના મનને હવે વાળતા શીખો
જીવી લ્યો એકત્વ થી પોતાની જાતની સાથે
તમારી અંદર રહેલા અદભૂત વ્યક્તિત્વ ને માણતા શીખો

જીવન જીવવાની મજા ત્યારે આવે
જે મળ્યું છે તેમા આનંદ આવે
બાકી ઈચ્છાઓ નું અંત તો ક્યારેય ના આવે
જે સમજે તે સદાય સુખમાં નહાવે

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates