આ સમય પણ વીતી જશે

આ સમય પણ વીતી જશે - સીએ જયેશ ભરત શાહ, કોચી (માંડવી)

આ સમય પણ વીતી જશે.....

હે માનવ તું કેમ થંભી ગયો છે
કોરોના સાથે ની લડાઈ જે હાથે ધરી છે
તેમાં કેમ તું હાર માની રહ્યો છે
આ સમય પણ વીતી જશે

કર્મના દરેક ઘા તું ઝીલી આવ્યો છે
તો શા માટે તું થાકી ગયો છે
ફરી પ્રયત્ન કરીને તું આગળ વધ
આ સમય પણ વીતી જશે

તારા જુનુન ને ફરી થી જાગૃત કર
કુદરત ના પડકાર ને આવકારીને
ફરી થી નવો જીવન જીવવાનું પ્રયાસ કર
આ સમય પણ વીતી જશે

પરીસ્થીતી ને અપનાવાની કોશિશ કર
તારા હૃદયમાં એકજ ‌દૃધ સંકલ્પ કર
ફરી થી તારા પગ ઉપર ઊભો થા
આ સમય પણ વીતી જશે

મહાભારત ના એ પ્રસંગ ને હંમેશા યાદ કર
જ્યારે અર્જુન કૃષ્ણ વાસુદેવ ને પૂછે છે
સુખમાં દુઃખ થાય ને દુઃખમાં સુખ થાય ‌તેવુ શું
ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે "આ સમય પણ વીતી જશે"

KUTCH GURJARI

T : + 91 9322 880 555
E : kutchgurjari@gmail.com

Latest Website Updates